ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

- ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

- ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

กำหนดการสอบ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

กำหนดการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล