ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จะดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ นายสัตวแพทย์

ตารางสอบนายสัตวแพทย์