การขึ้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายสัตวแพทย์

การขึ้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายสัตวแพทย์