ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยนายสัตวแพทย์