คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยการจัดการความรู้ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยการจัดการความรู้ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ประจำปี 2559