บทความงานวิจัยโรคไข้หวัดนก

Geographical and temporal distribution of highly pathogenic avian
Highly pathogenic avian influenza H5N1, Thailand, 2004
Quantification of within-flock
Transmission of highly pathogenic avian influenza H5N1 virus within flocks during the epidemic in Thailand
การวิเคราะห์การระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย
การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย
การสำรวจการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ในสัตว์ชนิดต่างๆ
การสำรวจหาระดับภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิด H5N1 ในสัตว์ปีก
งานวิจัยโรคไข้หวัดนกที่เกี่ยวกับการศึกษาทางโมเลกุลและทางพันธุกรรม
ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยระหว่างปี 2547-2549
ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกในระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด
ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกใน 5 จังหวัดที่เชื่อมต่อกันในภาคกลาง และภาคตะวันตกของประเทศไทย
รายงานการพบโรคไข้หวัดนก H5N1 ในสัตว์ปีกทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในปี 2547-2549
วิธีประมาณค่าการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 จากข้อมูลการตายในแต่ละวันของฝูงไก่ติดเชื้อในประเทศไทย