การสำรวจหาระดับภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิด H5N1 ในสัตว์ปีก

การสำรวจหาระดับภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิด H5N1 ในสัตว์ปีก