รายงานการพบโรคไข้หวัดนก H5N1 ในสัตว์ปีกทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในปี 2547-2549

รายงานการพบโรคไข้หวัดนก H5N1 ในสัตว์ปีกทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในปี 2547-2549