บทความงานวิจัย

การกระจายของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก
การควบคุมโรคระบาดสัตว์ในระบบคอมพาร์ทเมนท์ตามมาตรฐานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
การประมาณการจำนวนประชากรสุนัขในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีโดยการจับมาทำเครื่องหมายแล้วจับซ้ำ
การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเข้าเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยเข้าประเทศไทย ผ่านการนำเข้าโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมาร์
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ของศูนย์ควบคุมพาหะนำโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
การวิเคราะห์ระบาดวิทยาโรคปากและเท้าเปื่อยของประเทศไทย ปี 2557-2559 จากข้อมูลการรายงานโรคผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance)
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายสุุกรมีชีวิตของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558
การศึกษาข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว และการฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนต่อโรคพิษสุนัขบ้า
การศึกษาความชุกของโรคปากและเท้าเปื่อยทางซีรั่มวิทยาใีนโค-กระบือที่นำผ่านด่านกักกันสัตว์กาญจนุบรี ด้วยวิธี 3ABCELISA
การศึกษาความเข้ากันได้ของเลือดช้างเลี้ยงในจังหวัดกาญจนบุรี
การศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมปศุสัตวรระดับผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดแ
การศึกษาทางซีรั่มวิทยาของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคและกระบือที่นำเข้าจากประเทศพม่าระหว่างปี พ.ศ 2549-2550
การศึกษาปัญหาการใช้สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ในสุกรของจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2546-2552
การศึกษาผลจากการเฝ้าระวังโรคที่สำคัญทางเศรษฐกิจในโคและกระบือนำเข้าจากประเทศพม่า
การศึกษาวิจัยความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติตนของเจ้าของไก่ชนต่อมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกในจังหวัดสุพรรณบุรี
การศึกษาแบบย้อนกลับของความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารโดยสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้าง
การศึกษาโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ.2548-2552โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และวิธีทางสถิติเชิงพรรณนา
การศึกษาโรคไข้หวัดนกในไก่พื้นเมือง
การสอบสวนการระบาดของโรคอหิวาห์สุกรในพื้นที่ห่างไกล จ.เชียงราย พ.ศ. 2552
การสำรวจข้อมูลลักษณะร้านค้า การจัดการสัตว์ปีกมีชีวิตและการจัดการทางสุขอนามัยของร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิตเพื่อการบริโภคที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร