การแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗-๒๕๕๑ (มิถุนายน ๒๕๕๑)

การแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗-๒๕๕๑ (มิถุนายน ๒๕๕๑)