การใช้ระบบภูมิสารสนเทศช่วยในการวิเคราะห์ปัจจจัยเสี่ยงทางภมิศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในจังหวัดสุพรรณบุรี

การใช้ระบบภูมิสารสนเทศช่วยในการวิเคราะห์ปัจจจัยเสี่ยงทางภมิศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในจังหวัดสุพรรณบุรี