การศึกษาข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว และการฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนต่อโรคพิษสุนัขบ้า

การศึกษาข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว และการฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนต่อโรคพิษสุนัขบ้า