การศึกษาความชุกของโรคปากและเท้าเปื่อยทางซีรั่มวิทยาใีนโค-กระบือที่นำผ่านด่านกักกันสัตว์กาญจนุบรี ด้วยวิธี 3ABCELISA

การศึกษาความชุกของโรคปากและเท้าเปื่อยทางซีรั่มวิทยาใีนโค-กระบือที่นำผ่านด่านกักกันสัตว์กาญจนุบรี ด้วยวิธี 3ABCELISA