การศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมปศุสัตวรระดับผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดแ

การศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมปศุสัตวรระดับผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดแ