การศึกษาทางซีรั่มวิทยาของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคและกระบือที่นำเข้าจากประเทศพม่าระหว่างปี พ.ศ 2549-2550

การศึกษาทางซีรั่มวิทยาของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคและกระบือที่นำเข้าจากประเทศพม่าระหว่างปี พ.ศ 2549-2550