การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเข้าเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยเข้าประเทศไทย ผ่านการนำเข้าโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมาร์

การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเข้าเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยเข้าประเทศไทย ผ่านการนำเข้าโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมาร์