ลักษณะทางระบาดวิทยาของการตายปริศนาของโคนมในกลุ่มเกษตรกร พื้นที่อำเภอชะอำ และท่ายาง จ.เพชรบุรี ตุลาคม 2558

ลักษณะทางระบาดวิทยาของการตายปริศนาของโคนมในกลุ่มเกษตรกร พื้นที่อำเภอชะอำ และท่ายาง จ.เพชรบุรี ตุลาคม 2558