การวิเคราะห์ระบาดวิทยาโรคปากและเท้าเปื่อยของประเทศไทย ปี 2557-2559 จากข้อมูลการรายงานโรคผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance)

การวิเคราะห์ระบาดวิทยาโรคปากและเท้าเปื่อยของประเทศไทย ปี 2557-2559 จากข้อมูลการรายงานโรคผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance)