การศึกษาผลจากการเฝ้าระวังโรคที่สำคัญทางเศรษฐกิจในโคและกระบือนำเข้าจากประเทศพม่า

การศึกษาผลจากการเฝ้าระวังโรคที่สำคัญทางเศรษฐกิจในโคและกระบือนำเข้าจากประเทศพม่า