การศึกษาโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ.2548-2552โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และวิธีทางสถิติเชิงพรรณนา

การศึกษาโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ.2548-2552โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และวิธีทางสถิติเชิงพรรณนา