การศึกษาวิจัยความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติตนของเจ้าของไก่ชนต่อมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกในจังหวัดสุพรรณบุรี

การศึกษาวิจัยความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติตนของเจ้าของไก่ชนต่อมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกในจังหวัดสุพรรณบุรี