การสำรวจประชากรแพะ และระดับความชุกของภูมิคุ้มกันต่อโรคแท้งติดต่อในแพะ จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2551

การสำรวจประชากรแพะ  และระดับความชุกของภูมิคุ้มกันต่อโรคแท้งติดต่อในแพะ จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2551