การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ของศูนย์ควบคุมพาหะนำโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ของศูนย์ควบคุมพาหะนำโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์