การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายสุุกรมีชีวิตของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายสุุกรมีชีวิตของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558