ความชุกทางซีรัมและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เลี้ยงกีบคู่เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

                     ความชุกทางซีรัมและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เลี้ยงกีบคู่เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย