แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกด้วยการสร้างเครือข่ายระดับหมู่บ้านและตำบล

แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกด้วยการสร้างเครือข่ายระดับหมู่บ้านและตำบล