ปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคพีอาร์อาร์เอสในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระหว่างปี 2553-2554

                       ปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคพีอาร์อาร์เอสในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระหว่างปี 2553-2554