สรุปผลการสำรวจและเฝ้าระวังโรควัณโรคช้างในปางช้างมาตรฐานในประเทศไทย

สรุปผลการสำรวจและเฝ้าระวังโรควัณโรคช้างในปางช้างมาตรฐานในประเทศไทย