การสำรวจข้อมูลลักษณะร้านค้า การจัดการสัตว์ปีกมีชีวิตและการจัดการทางสุขอนามัยของร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิตเพื่อการบริโภคที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

การสำรวจข้อมูลลักษณะร้านค้า การจัดการสัตว์ปีกมีชีวิตและการจัดการทางสุขอนามัยของร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิตเพื่อการบริโภคที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร download