ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบเชื้อ Salmonella spp. ในฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ ปี 2557

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบเชื้อ Salmonella spp. ในฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ ปี 2557 download