บทความงานวิจัย

การสำรวจประชากรแพะ และระดับความชุกของภูมิคุ้มกันต่อโรคแท้งติดต่อในแพะ จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2551
การสำรวจสภาวะโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
การสำรวจและศึกษาสถานการณ์โรคโลหิตจางติดต่อในม้า
การเฝ้าระวังโรค Salmonellosis ในสินค้าปศุสัตว์
การแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗-๒๕๕๑ (มิถุนายน ๒๕๕๑)
การแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗-๒๕๕๑ (มิถุนายน ๒๕๕๑)
การใช้ระบบภูมิสารสนเทศช่วยในการวิเคราะห์ปัจจจัยเสี่ยงทางภมิศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในจังหวัดสุพรรณบุรี
ความชุกทางซีรัมวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2553
ความชุกทางซีรัมและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เลี้ยงกีบคู่เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบเชื้อ Salmonella spp. ในฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ ปี 2557
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยของเกษตรกร
คู่มือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าทางอาการ โดยใช้ระบบรายงาน Thai Rabies Net
งานวิจัยทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก
งานวิจัยโรคไข้หวัดนกที่เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรค
งานวิจัยโรคไข้หวัดนกที่เกี่ยวกับระบบ Compartmentalization
งานวิจัยโรคไข้หวัดนกเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงต่างๆ
งานวิจัยโรคไข้หวัดนกในคน
งานวิจัยโรคไข้หวัดนกในไก่พื้นเมือง ไก่ชน เป็ด นกสวยงาม
ปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคพีอาร์อาร์เอสในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระหว่างปี 2553-2554
ผลการใช้มาตรการในการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก ตั้งแต่ ปี 2547 - ปัจจุบัน