บทความงานวิจัย

ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยระหว่างปี 2547 - 2549
ลักษณะทางพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดนก H5N1
ลักษณะทางระบาดวิทยาของการตายปริศนาของโคนมในกลุ่มเกษตรกร พื้นที่อำเภอชะอำ และท่ายาง จ.เพชรบุรี ตุลาคม 2558
วิเคราะห์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิเคราะห์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของสัตว์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557-2559
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และการประสานข้อมูลระหว่างองค์กร กรุงเทพมหานคร
สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ของประเทศไทยในระบบฐานข้อมูลโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(WAHIS)
สรุปผลการสำรวจและเฝ้าระวังโรควัณโรคช้างในปางช้างมาตรฐานในประเทศไทย
สำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อปีงบประมาณ ๒๕๔๙
เปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า
เรื่อง การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรั่มต่อเชื้อบรูเซลล่าในฝูงแพะในจังหวัดนนทบุรี
แนวคิดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับช้างบ้านในอนาคต
แนวทางการกำจัดโรคนิวคาสเซิลของประเทศไทย
แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกด้วยการสร้างเครือข่ายระดับหมู่บ้านและตำบล