ประกาศข่าวปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์แจงช้างไทยปลอดภัยเพราะมีกฎหมายคุ้มครอง
กรมปศุสัตวกําหนดมาตรการเร่งดวน สําหรับป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย หรือ โรคคอบวม
กรมปศุสัตว์เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัด
"ปศุสัตว์แจ้งเตือนโรคไข้หวัดนก พร้อมเฝ้าระวังเข้มตามแนวชายแดน"
กรมปศุสัตว์เตือนภัยโรคปากและเท้าเปื่อย
ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 14 สิงหาคม 2558
ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 7 สิงหาคม 2558
ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 30 กรกฎาคม 2558
กรมปศุสัตว์เตือนภัยเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและโคระวังโรคคอบวมในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 23 กรกฎาคม 2558