กรมปศุสัตว์เตือนภัยเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและโคระวังโรคคอบวมในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง