ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 7 สิงหาคม 2558

images 1

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม

พระที่ 7 สิงหาคม 2558

ภาคตะวันตก  70

ภาคตะวันออก  73

ภาคอีสาน  69

ภาคเหนือ  74

ภาคใต้  70

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558  

2,000 บวก/ลบ  66