"ปศุสัตว์แจ้งเตือนโรคไข้หวัดนก พร้อมเฝ้าระวังเข้มตามแนวชายแดน"

"ปศุสัตว์แจ้งเตือนโรคไข้หวัดนก พร้อมเฝ้าระวังเข้มตามแนวชายแดน"