กรมปศุสัตว์เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัด

rb