กรมปศุสัตวกําหนดมาตรการเร่งดวน สําหรับป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย หรือ โรคคอบวม

heamo