บุคลากร

กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
แจ้งยืนยันยอดการจัดสรรงบประมาณจ้างเหมาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แจ้งยืนยันยอดอัตรากำลังพนักงานราขการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สคบ.
ยืนยันยอดจ้างเหมาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบประเมินพนักงานขับรถยนต์ และสภาพรถยนต์ราชการ
แจ้งกรอบการจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (ปศต.เดิม) ประจำปีงบประมาณ 2560
แจ้งยืนยันยอดอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สคบ.
แจ้งยืนยันยอดการจัดสรรงบประมาณจ้างเหมาบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อจ้างเหมาบริการตรวจป้องกันโรคสัตว์ประจำตำบล (ปศุสัตว์ตำบล) ปีงบประมาณ 2559
กรอบการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ไตรมาส 3-4
รายงานการจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในระดับตำบล และอำเภอ
แจ้งยืนยันกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สคบ.
แจ้งยืนยันกรอบจ้างเหมาบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบสอบถามหลังการอบรม "โครงการอบรมนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ด้านสุขภาพสัตว์"
การอบรมนายสัตวแพทย์ระดับปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์
การกำหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์
ประกาศรายชื่อผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2558
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ