ยืนยันยอดจ้างเหมาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ยืนยันยอดจ้างเหมาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แจ้งหนังสือ กองแผนงาน เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มอัตราค่าจ้างเหมาบริการขันรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์