รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวุฒิการศึกษาของพนักงานราชการ

ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

**ข้อควรระวัง **

1 กรุณาพิมพ์ต่อเนื่องกัน ห้ามเว้นบรรทัด และพิมพ์ให้ครบทุกช่อง
2 ถ้าบุคคลเดียวกันมีมากกว่า 1 ใบ ควรพิมพ์ให้ครบทุกช่องเช่นกัน
3 ทุกช่องห้ามเคาะวรรค ยกเว้นชื่อ-สกุล เคาะเพียง 1 เคาะ