รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวุฒิการศึกษาของลูกจ้างประจำ

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวุฒิการศึกษาของลูกจ้างประจำ

** ข้อควรระวัง **
1 กรุณาพิมพ์ต่อเนื่องกัน ห้ามเว้นบรรทัด และพิมพ์ให้ครบทุกช่อง
2 ถ้าบุคคลเดียวกันมีมากกว่า 1 ใบ ควรพิมพ์ให้ครบทุกช่องเช่นกัน
3 ทุกช่องห้ามเคาะวรรค ยกเว้นชื่อ-สกุล เคาะเพียง 1 เคาะ