การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2558

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2558

ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 โดยดำเนินการประเมินผล และส่งผลมายังฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558  โดยดำเนินการประเมินผล และส่งผลมายังฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่31 กรกฎาคม2558

Download แบบฟอร์ม