แจ้งยืนยันกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สคบ.

แจ้งยืนยันกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สคบ.

แบบยืนยันยอดอัตราพนักงานราชการที่ได้รับงบประมาณจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559