รายงานการจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในระดับตำบล และอำเภอ

 

เรียน   ปศุสัตว์เขต 1 - 9 และปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด (Download)
          สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีการจ้างเหมาบริการจัดส่งข้อมูลรายบุคคล เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ดังนี้
          1.รายงานผลการดำเนินการจ้างเหมาบุคคล ประจำปี 2559
          2.รายงานการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในระดับตำบล และอำเภอ โดยเขียนผลงานสรุปโดยย่อ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
ลงชื่อผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่ง สคบ. ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ สคบ.
นางสาววิลย์ลิกา เพ็ญศรีสวรรค์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร. 02-653-4444 ต่อ 4131 - 3 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.