คู่มือ/เอกสารเผยแพร่

คู่มือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าทางอาการ โดยใช้ระบบ Thai Rabies Net

 

http://www.e-service.nlt.go.th/home/report_all_isbn.php

คู่มือการเก็บตัวอย่างหัวสัตว์ส่งตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า

2017-03-09 134453

ดาวน์โหลดไฟล์

The Third Conference on Animal Health Situation/Surveillance Data Analysis,2015

The Third Conference on Animal Health Situation/Surveillance Data Analysis,2015 ...Clik

คู่มือฝึกอบรมการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ สำหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอำเภอ ปี 2557 การนำเสนอผลงาน-สื่อสารข้อมูลการสอบสวนโรค และการใช้โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ


bandicam 2016-11-08 17-44-46-110

แนวทางการปฏิบัติงานทางคลีนิก

Snapshot(5)