แผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปใน พ.ศ.2563

แผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปใน พ.ศ.2563