ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมบทบาทองค์การปกครองส่วนที่ถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมบทบาทองค์การปกครองส่วนที่ถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น