แบบสรุปการตรวจประเมินการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอ)

แบบสรุปการตรวจประเมินการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอ)