รายชื่อเทศบาลตำบล จำนวน 2,070 แห่ง

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 2,070  แห่ง